นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อชี้แจงให้ท่านทราบว่าเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง ทำไมเราเก็บข้อมูลดังกล่าว และเราทำอะไรกับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้กับ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เรา กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“กรุงไทย-แอกซ่า”) ให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่านจะได้รับความคุ้มครอง เอกสารซึ่งอ้างอิงท่านมาที่นโยบายนี้ (เช่น กรมธรรม์ประกันภัยของท่าน) จะแจ้งรายละเอียดของกรุงไทย-แอกซ่าซึ่งกำลังเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กฎ หรือระเบียบใด ๆ ที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ การอ้างอิงถึง “เรา” เป็นการกล่าวอ้างถึง กรุงไทย-แอกซ่า

นอกจากนี้ บุคคลใด ๆ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อกระทำการแทนพวกเขา ควรได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วย

สำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มีชื่อในกรรมธรรม์ประกันภัยของท่าน ท่านรับทราบว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นตามวัตถุประสงค์เพียงเท่าที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเราจะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

เราอาจจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อยู่เป็นระยะ เช่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล เทคโนโลยีใหม่ หรือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลหรือความเป็นส่วนตัว ท่านควรจะตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ กรุงไทย-แอกซ่า อยู่เป็นระยะเพื่อดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของเรา

1. หลักการความเป็นส่วนตัว

เมื่อเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะทำให้แน่ใจว่าเราจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักการความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย และจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอก

2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง โดยมีสองช่องทางหลักที่เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน คือจากการที่ท่านให้ข้อมูลแก่เราโดยตัวท่านเอง และจากการที่เราขอให้บุคคลหรือองค์กรอื่นแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่เรา ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้กับเราสามารถรวมถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่ท่านเขียนไว้ในใบคำขอ หรือหากท่านเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ในที่สำหรับให้แสดงความคิดเห็นของเรา นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลหรือองค์กรอื่น เช่น บุคคลกรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการทางเครดิต หรือจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โปรดดูช่องทางที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านล่างนี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง

จากการกรอกแบบสอบถาม แบบฟอร์มการลงทะเบียนและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากการกรอกแบบให้ผลตอบกลับและแสดงความคิดเห็น
เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้ารับบริการใด ๆ จากเรา
เมื่อท่านกรอกแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
ผ่านใบเสนอราคาและใบคำขอเอาประกัน
ผ่านคุกกี้
ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์กับท่าน ซึ่งอาจถูกบันทึกไว้
เมื่อท่านให้รายละอียดข้อมูลของท่านกับเราไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึง

จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
จากบุคคลภายนอก รวมถึง
– สมาชิกครอบครัวของท่าน กรณีที่ท่านอาจจะเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้
– บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล
– บุคคลภายนอกซึ่งช่วยเราในการตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
– บุคคลภายนอกอื่น ได้แก่ บริษัทผู้ให้บริการแบ่งประเภทของผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด และ
– บุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลที่กรุงไทย-แอกซ่า อาจใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัย และการเลือกความเสี่ยง
3. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายละเอียดข้อมูลติดต่อของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่าน ข้อมูลที่เราเก็บรวมรวมจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านให้ความสนใจ เช่น กรณีท่านมีความสนใจซื้อประกันภัยรถยนต์หรือประกันภัยการเดินทาง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ที่ท่านขับ หรือสถานที่ที่ท่านวางแผนจะเดินทางไป และสำหรับประกันสุขภาพ เราอาจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของท่านหรือบุคคลในครอบครัวของท่าน ในบางกรณี เราอาจขอและ/หรือรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น เราอาจจำเป็นต้องเข้าถึงบันทึกข้อมูลสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้แก่ท่านเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือรายละเอียดคำพิพากษาของศาลเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง เป็นต้น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่เรามีต่อท่าน ในกรณีที่มีชื่อบุคคลอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เราอาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลดังจะกล่าวด้านล่างนี้อันเกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นด้วยหากมีความเกี่ยวข้องกับการประกันภัยของท่าน

ในกรณีที่ กรุงไทย-แอกซ่า เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
– ข้อมูลบุคคลอื่นใดที่ระบุและมีชื่อในกรมธรรม์ของท่านและความสัมพันธ์กับท่านในฐานะผู้ถือกรมธรรม์
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Information) เช่น วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
– ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะทางการเงินของท่าน
– ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เช่น รายละเอียดกรมธรรม์เดิมหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์เดิม
– ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านและความเกี่ยวข้องในเรื่องอันเป็นเหตุในการเรียกร้องดังกล่าว
– ข้อมูลที่ได้จากการใช้คุกกี้
– ข้อมูลความสนใจทางการตลาดของท่าน (Marketing preferences)
– ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและสังคมของท่าน (Lifestyle and social circumstance) ได้แก่ ความสนใจของท่าน เช่น ท่านเล่นกีฬาหรือไม่ สถานะทางครอบครัว หรือจำนวนผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
– ข้อมูลสุขภาพร่างกาย หรือสุขภาพจิตของท่าน ณ ปัจจุบัน หรือในอดีตที่ผ่านมา
– ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศ เช่น สถานภาพสมรส
– ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม รวมถึงประวัติการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด การดำเนินคดี ผลการพิจารณาและโทษทางคดีอาญา (การตัดสินว่ากระทำความผิดอาชญากรรม การลงโทษเกี่ยวกับการล้มละลายและทางด้านการเงินอื่น ๆ ในอดีต เช่น คำพิพากษาของศาล)
4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

โดยหลัก เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดให้กรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์แก่ท่าน และเพื่อการให้บริการที่เหมาะสมแก่ท่านตามสถานการณ์ของท่าน ดังนั้น หากท่านมีปัญหาใด ๆ เราจะมีเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไว้พร้อม และเราสามารถรายงานความคืบหน้าและจำนวนค่าสินไหมทดแทนของท่านได้อย่างรวดเร็ว และรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่านจากการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัยได้

อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลอื่น ๆ ว่าทำไมเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการแตกต่างกันตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อย่อยด้านล่างนี้สำหรับ กรุงไทย-แอกซ่า ในกรณีที่สามารถใช้ได้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราจำเป็นต้องมีเหตุผลในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม (“ข้อมูลประเภทพิเศษ”) ซึ่งเรียกว่าฐานทางกฎหมาย ซึ่งเราได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้สำหรับเหตุผลหลักว่าทำไมเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกรณีที่เราอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การประมวลผลมีความจำเป็นในการจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยและบริการแก่ท่าน เช่น เพื่อการประเมินใบคำขอเอาประกันภัย และการจัดเตรียมให้ท่านเป็นผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับผลประโยชน์ การบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์ของท่าน การให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การให้ใบเสนอราคา การจัดการและชำระค่าสินไหมทดแทน และการติดต่อกับท่าน ในกรณีดังกล่าวนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่าน เราจะไม่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย หรือดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้
เราอาจใช้การเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาว์ (Cloud storage solutions) ในประเทศสิงคโปร์ที่ซึ่ง กรุงไทย-แอกซ่า มีศูนย์เก็บข้อมูลอยู่ หรือบริษัทอื่นใดในกลุ่มแอกซ่าที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น (ตามแต่กรณี) เพื่อทำให้แน่ใจว่าการปฎิบัติการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
กรณีที่เรามีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น เมื่อผู้กำกับดูแลเรา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้กำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้เรามีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการติดต่อใด ๆ กับท่าน
กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เมื่อเราถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีที่เราจะดำเนินการฟ้องร้องคดี
กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบสวนการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัย การตรวจสอบข้อมูลเครดิตและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติ เราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลสุขภาพ) หรือเมื่อเราให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น) ซึ่งจะกระทำโดยชัดแจ้งเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หากเราขอความยินยอมจากท่าน เราจะอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการขอความยินยอมดังกล่าว หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านในบางกรณี เราจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ให้ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการบริการบางอย่างของเรา ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับบุคคลที่สามแก่เรา เราอาจจะขอให้ท่านยืนยันว่าบุคคลที่สามนั้นได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อให้ท่านกระทำการแทนได้
กรณีที่เรามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางธุรกิจของเรา ในขณะที่เราจะทำให้แน่ใจว่าความจำเป็นทางธุรกิจดังกล่าวจะไม่รบกวนสิทธิและเสรีภาพของท่าน และจะไม่ทำให้ท่านได้รับความเสียหายใด ๆ
กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ เนื่องจากมีความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน
ท่านสามารถดูรายละเอียดฐานทางกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม – ทำไมเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวมและประมวลผล

เพื่อตรวจสอบใบคำขอเอาประกันและจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขายให้แก่ท่าน
ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ การใช้ข้อมูลมีความจำเป็นในการจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน โดยที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
เพื่อการประเมินค่ากรมธรรม์ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ และเบี้ยประกันภัย และจัดทำรายงานยอดหนี้เงินกู้คงเหลือและรายงานเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา กล่าวคือ เรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและรายงานเรื่องต่าง ๆ และการใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับเราเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและจัดการเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
เพื่อการดำเนินการ จัดให้ และให้บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน การประเมินสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และดำเนินการจัดการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและจัดการเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ในบางกรณี หากท่านไม่ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เราจะไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้
เพื่อการติดต่อประสานงานกับท่านหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน
ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆ
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
เพื่อการประเมินคำขอของท่านรวมถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ของท่านโดยการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง และการฉ้อฉลประกันภัย
ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันการฉ้อโกง และการฉ้อฉลประกันภัย
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ได้รับชำระหนี้ (กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)
ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการให้ได้รับชำระหนี้
เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลการจัดการของเรา รวมถึงการจัดการการประกอบธุรกิจของเรา เช่น การเก็บบันทึกทางบัญชี การวิเคราะห์ผลทางด้านการเงิน ข้อกำหนดการตรวจสอบภายใน การรับคำปรึกษาทางวิชาชีพ (เช่น คำปรึกษาทางด้านภาษีหรือกฎหมาย) โดยเราจะดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของระบบของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความเข้าใจในธุรกิจของเรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และเก็บรักษาบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม และเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อพัฒนาบริการ โดยที่ท่านได้ให้ความยินยอม
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ กล่าวคือ กฎหมายประกันภัย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษี กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม และคุณภาพ (เช่น การบันทึกหรือตรวจสอบในกรณีมีการโทรศัพท์ติดต่อมาที่หมายเลขติดต่อของเรา)
ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่านในฐานะลูกค้าบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามพฤติกรรมความชอบของท่าน
ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอม
เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่านในฐานะลูกค้าภาคธุรกิจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในกลุ่มทางการค้า
5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่องค์กรสองประเภท – บริษัทในกลุ่มแอกซ่า และบุคคลภายนอกอื่นนอกกลุ่มแอกซ่า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านล่างนี้ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากเราแบ่งปันข้อมูลใด ๆ นอกกลุ่มแอกซ่า ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและจะถูกใช้เพียงเพื่อสำหรับเหตุผลที่เรากำหนดไว้เท่านั้น

สำหรับกรุงไทย-แอกซ่า
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ใคร

เปิดเผยภายในบริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือของเรา

เพื่อการให้บริการแก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกแบ่งปันให้แก่บริษัทอื่นในกลุ่มของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกแบ่งปันเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารธุรกิจทั่วไป ความมีประสิทธิภาพ และความถูกต้อง หรือเพื่อป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัย

เราจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยกำหนดกรอบการโอนข้อมูลผ่าน นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกิจการในเครือ (the Binding Corporate Rules) เมื่อมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ในกลุ่มแอกซ่า

เปิดเผยแก่บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกดังจะกล่าวต่อไปด้านล่างนี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งอาจรวมถึง

ญาติหรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในนามของท่านกรณีที่ท่านไร้ความสามารถหรือไม่สามารถดำเนินการเองได้) หรือบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ตัวแทนประกันภัยของท่าน หรือทนายความของท่าน
กรณีที่ท่านระบุชื่อบุคคลหนึ่งเพื่อติดต่อกับเราในนามของท่าน (เช่น เครือญาติของท่าน) เมื่อท่านได้แจ้งให้เราทราบถึงบุคคลติดต่อดังกล่าว บุคคลนี้จะสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ของท่าน (รวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและการยกเลิกกรมธรรม์) และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนามของท่าน
คู่ค้าประกันภัยของเรา เช่น ตัวแทนของเรา กล่าวคือ ตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน (FSA) ธนาคารนายหน้าประกันภัย (Bancassurance) นายหน้า ผู้รับประกันภัยอื่น ผู้รับประกันภัยต่อ หรือบริษัทอื่นที่กระทำการขายประกัน
บุคคลภายนอกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดการกรมธรรม์ประกันภัย
เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ ที่ระบุในกรมธรรม์แก่บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เราใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัย และการเลือกความเสี่ยง
หน่วยงานตรวจสอบการฉ้อโกง หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบการฉ้อโกง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบุคคลภายนอกอื่น หรือหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย กรณีเป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันและตรวจสอบอาชญากรรม
บุคคลภายนอกผู้ให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ผู้ให้บริการจัดการเอกสาร และที่ปรึกษาทางภาษี
ผู้ให้บริการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ที่ปรึกษาและสถาบันการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประเมินความเสียหาย
ผู้ให้บริการทางด้านการดูแลสุขภาพของท่าน
ตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้
หน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเครดิต
เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่เราได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่

เรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กรณีที่มีคำสั่งศาล มีหน้าที่ตามกฎหมาย ปฏิบัติตามอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือ
เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดทางอาญา (รวมถึงการฉ้อโกง) หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ
มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้
กรณีที่ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกประเทศไทย หรือมีเทคโนโลยีเก็บข้อมูลอยู่นอกประเทศไทย เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่ซึ่ง กรุงไทย-แอกซ่ามีศูนย์เก็บข้อมูลอยู่ หรือบริษัทอื่นใดในกลุ่มแอกซ่าที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น ตามแต่กรณี กรณีที่เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกไปนอกประเทศไทย และในทุกกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอนไปยังประเทศปลายทางที่ไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เทียบเท่ากับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย เราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครอง ในการนี้ บริษัทจะจัดทำสัญญากับผู้รับข้อมูลเพื่อกำหนดให้มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่เพียงพอ และในบางครั้งบางคราวที่บริษัทจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับข้อมูลที่อยู่นอกประเทศไทย โดยบริษัทจะอ้างอิงฐานความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาของท่านในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เช่น การทำประกันการเดินทาง บริษัทอาจติดต่อท่านระหว่างการเดินทาง

6. เราเก็บบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลนานเท่าไร

โดยส่วนใหญ่ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาสิบ (10) ปี หลังจากการดำเนินความสัมพันธ์ของเรากับท่านได้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราเก็บ วัตถุประสงค์ และหน้าที่เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางกรณี บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือสถิติ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลนั้น โดยหลัก ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่กำหนดเพื่อการปฎิบัติตามกฎหมาย ซึ่งตามปกติ เราจะเก็บข้อมูลการเสนอค่าเบี้ยประกันภัยไว้เป็นระยะเวลาสิบ (10) ปี และข้อมูลกรมธรรม์และบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นระยะเวลาถึงสิบ (10) ปี นับแต่การดำเนินความสัมพันธ์ของเรากับท่านได้สิ้นสุดลง

7. สิทธิของท่าน

ท่านสามารถขอให้เราดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านสามารถขอรับสำเนา ขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือจะอธิบายเหตุผลในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ – โดยปกติจะมีสาเหตุมาจากประเด็นทางกฎหมาย

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงรายละเอียดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน ทั้งนี้ โดยปกติ เราจะจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะมีคำขอเป็นอย่างอื่น

สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในเอกสารของท่านและท่านสามารถขอให้เราดำเนินการแก้ไขหรือทำให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม อย่างไรก็ตาม คำขอของท่านจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น สำหรับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางกรณี เราอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราไม่ถูกต้อง หรือท่านเห็นว่าเราไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกตามที่ท่านระบุไว้ด้วยเหตุบางประการ ทั้งนี้ เมื่อเราดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่านแล้ว บุคคลภายนอกผู้รับโอนย่อมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางกรณี เราจะขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยของท่านได้

สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้หากท่านคัดค้านวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยติดต่อเราได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในกรมธรรม์ของท่าน หรือรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าในบางกรณีเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ด้วยเหตุบางประการ เช่น เราต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตอบกลับคำขอของท่านทุกกรณี และหากเป็นกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้น

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านในบางกรณีอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้อีกต่อไป และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของท่าน รวมถึงที่เกี่ยวกับกรณีใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ท่านได้ใช้สิทธิของท่านหากความสามารถของเราในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ของท่านได้รับผลกระทบและเสียหาย ในกรณีที่กรมธรรม์ของท่านถูกยกเลิก บริษัทจะดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของท่าน

8. การดาวน์โหลดสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านต้องการดาวน์โหลดสำเนานโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มในรูปแบบ PDF โปรดดูที่: นโยบายความเป็นส่วนตัว

9. รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถติดต่อกรุงไทย-แอกซ่า หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20 – 27 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: โทร. 1159 เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20 – 27 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล: dpo@krungthai-axa.co.th

10. แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของกรุงไทย-แอกซ่า

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะช่วยให้เราสามารถให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้นและตรงตามความต้องการของท่านได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การดูแลข้อมูลดังกล่าวเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญ ซึ่งเราให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เราจึงปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอันได้มาตรฐานในระดับสากล เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ และจะไม่ขายข้อมูลของท่าน และในกรณีที่มีคำร้องขอจากท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงข้อมูลที่เรามีอยู่เพื่อทำให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ภารกิจของกรุงไทย-แอกซ่า คือการให้ความช่วยเหลือท่านในฐานะลูกค้าของเราในการใช้ชีวิตของท่านด้วยความสบายใจยิ่งขึ้น โดยการคุ้มครองท่านและสมาชิกในครอบครัวของท่านจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเรานั้นจะเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงเหล่านี้ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองแก่ท่านได้ และเพื่อที่เราจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของท่านได้

ในโลกทุกวันนี้ จำนวนข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้มีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถยกระดับประสบการณ์ของท่านกับเราผ่านการคุ้มครองที่เหมาะสมเฉพาะตัว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น และกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราเชื่อมั่นว่าการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในโอกาสนี้ และนี่คือเหตุผลที่เราพิจารณาและให้ความสำคัญในการแบ่งปันให้แก่ท่านเกี่ยวกับหลักการที่จะแนะนำเราในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

10.1 ความมุ่งมั่นของเราในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราทราบดีว่าการเคารพความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะรักษาความไว้วางใจของท่านที่มีต่อเราได้ ดังนั้น เราจึงได้พัฒนากระบวนการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และเราใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งในเชิงองค์กรและเชิงเทคนิคที่ถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจ

เรามีทีมงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากลและมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับธุรกิจของเรา เพื่อตรวจสอบดูแลความปลอดภัยของข้อมูล

10.2 ความมุ่งมั่นของเราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เรามีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยแนวทางการคุ้มครองและการป้องกันที่ทันสมัย เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้จัดเตรียมกระบวนการและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าพนักงาน ตัวแทนขาย ที่ปรึกษา และผู้ให้บริการของเรา เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ลูกค้าของเราได้ให้ความไว้วางใจเราในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยที่เราให้ความคุ้มครองแก่ท่าน ทั้งในช่วงระยะเวลาที่เข้าทำประกันภัยแต่เริ่มแรกและระหว่างช่วงระยะเวลาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เราตระหนักถึงบทบาทของเราว่าเป็นผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและจะไม่ทำการขายข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก เราอาจทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมกับบริษัทอื่นในกรณีที่เราเชื่อว่ามีข้อเสนอที่มีค่าตอบแทนที่น่าสนใจและมีลักษณะพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าของเรา

10.3 ความมุ่งมั่นของเราต่อการสนทนาและความโปร่งใส

ในฐานะที่เป็นกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก เรามีบทบาทเชิงรุกในนโยบายสาธารณะและการพิจารณาทางด้านกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งเหล่านี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อท่าน เราจะดำเนินการเพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

หากท่านต้องการข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/03/2565