ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
– ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
– ข้อมูลบุคคลอื่นใดที่ระบุและมีชื่อในกรมธรรม์ของท่านและความสัมพันธ์กับท่านในฐานะผู้ถือกรมธรรม์
– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Information) เช่น วัน เดือน ปีเกิด เลขประจำตัวบัตรประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
– ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะทางการเงินของท่าน
– ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เช่น รายละเอียดกรมธรรม์เดิมหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์เดิม
– ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่านและความเกี่ยวข้องในเรื่องอันเป็นเหตุในการเรียกร้องดังกล่าว
– ข้อมูลที่ได้จากการใช้คุกกี้
– ข้อมูลความสนใจทางการตลาดของท่าน (Marketing preferences)
– ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการดำเนินชีวิตและสังคมของท่าน (Lifestyle and social circumstance) ได้แก่ ความสนใจของท่าน เช่น ท่านเล่นกีฬาหรือไม่ สถานะทางครอบครัว หรือจำนวนผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่าน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
– ข้อมูลสุขภาพร่างกาย หรือสุขภาพจิตของท่าน ณ ปัจจุบัน หรือในอดีตที่ผ่านมา
– ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตทางเพศ หรือพฤติกรรมทางเพศ เช่น สถานภาพสมรส
– ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม รวมถึงประวัติการถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด การดำเนินคดี ผลการพิจารณาและโทษทางคดีอาญา (การตัดสินว่ากระทำความผิดอาชญากรรม การลงโทษเกี่ยวกับการล้มละลายและทางด้านการเงินอื่น ๆ ในอดีต เช่น คำพิพากษาของศาล)

 

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากหลายช่องทาง โดยมีสองช่องทางหลักที่เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่าน คือจากการที่ท่านให้ข้อมูลแก่เราโดยตัวท่านเอง และจากการที่เราขอให้บุคคลหรือองค์กรอื่นแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่เรา ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ให้กับเราสามารถรวมถึงบทสนทนาทางโทรศัพท์ ข้อมูลที่ท่านเขียนไว้ในใบคำขอ หรือหากท่านเขียนแสดงความคิดเห็นไว้ในที่สำหรับให้แสดงความคิดเห็นของเรา นอกจากนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลหรือองค์กรอื่น เช่น บุคคลกรทางการแพทย์ ผู้ให้บริการทางเครดิต หรือจากการตรวจสอบฐานข้อมูล โปรดดูช่องทางที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้านล่างนี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง

 • จากการกรอกแบบสอบถาม แบบฟอร์มการลงทะเบียนและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 • จากการกรอกแบบให้ผลตอบกลับและแสดงความคิดเห็น
 • เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข้ารับบริการใด ๆ จากเรา
 • เมื่อท่านกรอกแบบสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ของเรา
 • ผ่านใบเสนอราคาและใบคำขอเอาประกัน
 • ผ่านคุกกี้
 • ผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์กับท่าน ซึ่งอาจถูกบันทึกไว้
 • เมื่อท่านให้รายละอียดข้อมูลของท่านกับเราไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์

นอกจากนี้ เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น ซึ่งรวมถึง

 • จากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และ
 • จากบุคคลภายนอก รวมถึง
  – สมาชิกครอบครัวของท่าน กรณีที่ท่านอาจจะเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือไม่สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้
  – บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาล
  – บุคคลภายนอกซึ่งช่วยเราในการตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  – บุคคลภายนอกอื่น ได้แก่ บริษัทผู้ให้บริการแบ่งประเภทของผู้บริโภคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น ข้อมูลส่วนแบ่งการตลาด และ
  – บุคคลภายนอกผู้ให้ข้อมูลที่กรุงไทย-แอกซ่า อาจใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจในการรับประกันภัย เบี้ยประกันภัย และการเลือกความเสี่ยง

 

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

 

 • พื่อตรวจสอบใบคำขอเอาประกันและจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขายให้แก่ท่าน
  ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ การใช้ข้อมูลมีความจำเป็นในการจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน โดยที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
 • เพื่อการประเมินค่ากรมธรรม์ การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ และเบี้ยประกันภัย และจัดทำรายงานยอดหนี้เงินกู้คงเหลือและรายงานเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎหมาย และการปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา กล่าวคือ เรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและรายงานเรื่องต่าง ๆ และการใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับเราเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และการใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและจัดการเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
 • เพื่อการดำเนินการ จัดให้ และให้บริการช่วยเหลือเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน การประเมินสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และดำเนินการจัดการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของท่านและจัดการเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ในบางกรณี หากท่านไม่ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เราจะไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้
 • เพื่อการติดต่อประสานงานกับท่านหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่าน
  ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการแก้ไขข้อร้องเรียนใด ๆ
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
 • เพื่อการประเมินคำขอของท่านรวมถึงความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ของท่านโดยการผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
  ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน
 • เพื่อป้องกัน ตรวจสอบ และสอบสวนการฉ้อโกง และการฉ้อฉลประกันภัย
  ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน และเรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการป้องกันการฉ้อโกง และการฉ้อฉลประกันภัย
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ของการให้ได้รับชำระหนี้ (กรณีที่ท่านไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน)
  ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการให้ได้รับชำระหนี้
 • เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้อมูลการจัดการของเรา รวมถึงการจัดการการประกอบธุรกิจของเรา เช่น การเก็บบันทึกทางบัญชี การวิเคราะห์ผลทางด้านการเงิน ข้อกำหนดการตรวจสอบภายใน การรับคำปรึกษาทางวิชาชีพ (เช่น คำปรึกษาทางด้านภาษีหรือกฎหมาย) โดยเราจะดำเนินมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา และเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของระบบของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ เรามีความจำเป็นทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อความเข้าใจในธุรกิจของเรา ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และเก็บรักษาบันทึกข้อมูลอย่างเหมาะสม และเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบของเรา
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งสำหรับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
  ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นเพื่อพัฒนาบริการ โดยที่ท่านได้ให้ความยินยอม
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
 • เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา
  ฐานทางกฎหมาย: การปฏิบัติตามกฎหมาย กล่าวคือ การใช้ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ กล่าวคือ กฎหมายประกันภัย กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายภาษี กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม และคุณภาพ (เช่น การบันทึกหรือตรวจสอบในกรณีมีการโทรศัพท์ติดต่อมาที่หมายเลขติดต่อของเรา)
  ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
  ฐานทางกฎหมายสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการใช้ข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่านในฐานะลูกค้าบุคคล รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตามพฤติกรรมความชอบของท่าน
  ฐานทางกฎหมาย: ความยินยอม กล่าวคือ ท่านได้ให้ความยินยอม
 • เพื่อให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่านในฐานะลูกค้าภาคธุรกิจ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
  ฐานทางกฎหมาย: ประโยชน์ทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายในกลุ่มทางการค้า

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลัก เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการจัดให้กรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์แก่ท่าน และเพื่อการให้บริการที่เหมาะสมแก่ท่านตามสถานการณ์ของท่าน ดังนั้น หากท่านมีปัญหาใด ๆ เราจะมีเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไว้พร้อม และเราสามารถรายงานความคืบหน้าและจำนวนค่าสินไหมทดแทนของท่านได้อย่างรวดเร็ว และรักษาความปลอดภัยให้แก่ท่านจากการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัยได้

อย่างไรก็ตาม มีหลายเหตุผลอื่น ๆ ว่าทำไมเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างว่าเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการแตกต่างกันตามรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อย่อยด้านล่างนี้สำหรับ กรุงไทย-แอกซ่า ในกรณีที่สามารถใช้ได้ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราจำเป็นต้องมีเหตุผลในการใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือประวัติอาชญากรรม (“ข้อมูลประเภทพิเศษ”) ซึ่งเรียกว่าฐานทางกฎหมาย ซึ่งเราได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้สำหรับเหตุผลหลักว่าทำไมเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกรณีที่เราอาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • การประมวลผลมีความจำเป็นในการจัดให้ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยและบริการแก่ท่าน เช่น เพื่อการประเมินใบคำขอเอาประกันภัย และการจัดเตรียมให้ท่านเป็นผู้ถือกรมธรรม์หรือผู้รับผลประโยชน์ การบริหารจัดการกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลประโยชน์ของท่าน การให้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การให้ใบเสนอราคา การจัดการและชำระค่าสินไหมทดแทน และการติดต่อกับท่าน ในกรณีดังกล่าวนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลของท่าน เราจะไม่สามารถเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย หรือดำเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่ท่านได้
 • เราอาจใช้การเก็บข้อมูลผ่านระบบคลาว์ (Cloud storage solutions) ในประเทศสิงคโปร์ที่ซึ่ง กรุงไทย-แอกซ่า มีศูนย์เก็บข้อมูลอยู่ หรือบริษัทอื่นใดในกลุ่มแอกซ่าที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น (ตามแต่กรณี) เพื่อทำให้แน่ใจว่าการปฎิบัติการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและได้รับการพัฒนาให้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน
 • กรณีที่เรามีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เช่น เมื่อผู้กำกับดูแลเรา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้กำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กำหนดให้เรามีหน้าที่เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการติดต่อใด ๆ กับท่าน
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เช่น เมื่อเราถูกฟ้องร้องคดี หรือกรณีที่เราจะดำเนินการฟ้องร้องคดี
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบสวนการฉ้อโกงและการฉ้อฉลประกันภัย การตรวจสอบข้อมูลเครดิตและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่เราในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติ เราจะขอความยินยอมจากท่านเมื่อมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน (เช่น ข้อมูลสุขภาพ) หรือเมื่อเราให้ข้อมูลทางการตลาดแก่ท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น) ซึ่งจะกระทำโดยชัดแจ้งเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา หากเราขอความยินยอมจากท่าน เราจะอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการขอความยินยอมดังกล่าว หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านในบางกรณี เราจะไม่สามารถดำเนินการใด ๆ ให้ท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัย หรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือท่านอาจไม่ได้รับประโยชน์จากการบริการบางอย่างของเรา ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับบุคคลที่สามแก่เรา เราอาจจะขอให้ท่านยืนยันว่าบุคคลที่สามนั้นได้ให้ความยินยอมแก่ท่านเพื่อให้ท่านกระทำการแทนได้
 • กรณีที่เรามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลทางธุรกิจของเรา ในขณะที่เราจะทำให้แน่ใจว่าความจำเป็นทางธุรกิจดังกล่าวจะไม่รบกวนสิทธิและเสรีภาพของท่าน และจะไม่ทำให้ท่านได้รับความเสียหายใด ๆ
 • กรณีที่เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เช่น ข้อมูลสุขภาพ เนื่องจากมีความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน

 

การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

 

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

1. ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็น Soft Copy

2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้ใน computer

3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการ ทำลาย กรณี Soft Copy และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

โดยส่วนใหญ่ เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาสิบ (10) ปี หลังจากการดำเนินความสัมพันธ์ของเรากับท่านได้สิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดังกล่าวจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราเก็บ วัตถุประสงค์ และหน้าที่เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ในบางกรณี บริษัทจะลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็น หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือสถิติ ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลนั้น โดยหลัก ระยะเวลาที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามที่กำหนดเพื่อการปฎิบัติตามกฎหมาย ซึ่งตามปกติ เราจะเก็บข้อมูลการเสนอค่าเบี้ยประกันภัยไว้เป็นระยะเวลาสิบ (10) ปี และข้อมูลกรมธรรม์และบันทึกการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเป็นระยะเวลาถึงสิบ (10) ปี นับแต่การดำเนินความสัมพันธ์ของเรากับท่านได้สิ้นสุดลง

 

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ท่านสามารถขอให้เราดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ยกตัวอย่างเช่น ท่านสามารถขอรับสำเนา ขอให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะดำเนินการตามคำขอของท่าน หรือจะอธิบายเหตุผลในกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ – โดยปกติจะมีสาเหตุมาจากประเด็นทางกฎหมาย

ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านรวมถึงรายละเอียดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเรา โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำขอของท่าน ทั้งนี้ โดยปกติ เราจะจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นลายลักษณ์อักษร เว้นแต่จะมีคำขอเป็นอย่างอื่น

สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อเราตามรายละเอียดที่ให้ไว้ในเอกสารของท่านและท่านสามารถขอให้เราดำเนินการแก้ไขหรือทำให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันได้

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เดิม หรือในกรณีที่ท่านถอนความยินยอม อย่างไรก็ตาม คำขอของท่านจะต้องสอดคล้องกับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เช่น สำหรับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลของท่านในบางกรณี เราอาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้ เช่น กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเราไม่ถูกต้อง หรือท่านเห็นว่าเราไม่มีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป

สิทธิในการให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอกตามที่ท่านระบุไว้ด้วยเหตุบางประการ ทั้งนี้ เมื่อเราดำเนินการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำขอของท่านแล้ว บุคคลภายนอกผู้รับโอนย่อมเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

สำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางกรณี เราจะขอความยินยอมจากท่าน ในกรณีดังกล่าวนี้ ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราได้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าในบางกรณี หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการประกันภัยของท่านได้

สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใดก็ได้หากท่านคัดค้านวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถยื่นคำขอเพื่อใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโดยติดต่อเราได้ตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในกรมธรรม์ของท่าน หรือรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดทราบว่าในบางกรณีเราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ด้วยเหตุบางประการ เช่น เราต้องปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอื่น อย่างไรก็ตาม เราจะดำเนินการตอบกลับคำขอของท่านทุกกรณี และหากเป็นกรณีที่เราไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปฏิเสธและเหตุผลแห่งการปฏิเสธนั้น

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านในบางกรณีอาจทำให้เราไม่สามารถดำเนินการให้ความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้อีกต่อไป และอาจส่งผลให้มีการยกเลิกกรมธรรม์ดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือรับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของท่าน รวมถึงที่เกี่ยวกับกรณีใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ท่านได้ใช้สิทธิของท่านหากความสามารถของเราในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ของท่านได้รับผลกระทบและเสียหาย ในกรณีที่กรมธรรม์ของท่านถูกยกเลิก บริษัทจะดำเนินการตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ของท่าน

 

กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์ การ ให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ ตามขั้นตอนดังนี้

[ขั้นตอนการยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสาร]

 

Cookies

 

Cookies คืออะไร?

Cookies คือ text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log การใช้งาน internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม website ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org/

 

เราใช้ Cookies อย่างไร?

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และเราจะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน internet รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง internet โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

 

 1. เพื่อให้ท่านสามารถ sign in บัญชีของท่านใน website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. […]

 

ประเภทของ Cookies ที่เราใช้?

เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ website ของเรา

 

 1. [Functionality – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเลือกเป็น preferences เช่น ภาษาที่ใช้ เป็นต้น]
 2. [Advertising – cookies ที่ใช้ในการจดจำสิ่งที่ลูกค้าเคยเยี่ยมชม เพื่อนำเสนอสินค้า บริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวของเพื่อให้ตรงกับความสนใจของผู้ใช้งาน]
 3. […]

 

การจัดการ Cookies

ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ดังนี้

[ขั้นตอนการตั้งค่าโดยอาจกำหนดเป็นกรณีใช้ Google Chrome / กรณีใช้ Safari / กรณีใช้ Internet Explorer เป็นต้น]

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของเราโดยเร็วที่สุด

ปัจจุบัน นโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งลาสุดเมื่อ [dd/mm/yy]

 

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

ชื่อ: พัฒน์ชญา บุญพุฒ
ช่องทางการติดต่อ: 
091-419-6415

ติดต่อตัวแทน

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ