ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พัฒน์ชญา บุญพุฒ โทร. 091-419-6415

ประกันสะสมทรัพย์ Life Super Save 14/5 กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันสะสมทรัพย์ กรุงไทย-แอกซ่า “Life Super Save 14/5”

ส่งเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 14 ปี รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 608% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย

กรุงไทย-แอกซ่า “Life Super Save 14/5” วางแผนการเงินอย่างง่ายๆ ให้คุณใช้ชีวิตให้ดีกว่าเดิม

รวมผลประโยชน์รวม 608%
กรณีมีชีวิตอยู่ตลอดสัญญาสูงถึง 608%*

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ

คุ้มค่ายิ่งขึ้นกับการลดหย่อนภาษี
เบี้ยของ ประกันสะสมทรัพย์ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาทต่อปี

ตัวอย่างผลประโยชน์

ประกันสะสมทรัพย์

ตารางแสดงการรับผลประโยชน์

วางแผนเปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่ง

ครบสัญญารับเงินก้อนใหญ่
รับ 548% ของเงินเอาประกันภัยในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14

รับเงินคืนทุกปี
2% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-5
4% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-10
10% ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11-13
548% ในสิ้นปีกรมธรรม์ที่ 14

เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
ส่งเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 14 ปี

คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
ปีที่ 1 รับความคุ้มครอง 101%*
ปีที่ 2 รับความคุ้มครอง 202%*
ปีที่ 3 รับความคุ้มครอง 315%*
ปีที่ 4 รับความคุ้มครอง 420%*
ปีที่ 5-14 รับความคุ้มครอง 525%*
* อัตราร้อยละของจํานวนเงินเอาประกันภัย

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
50,000 บาทขึ้นไป

อายุรับสมัคร
1 เดือน – 70 ปี

สอบถามเบี้ย | ขอแบบเสนอ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

LifeSuperSave14/5

ตัวแทนกรุงไทยแอกซ่า
ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า

หมายเหตุ
• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยได้
• ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการนําเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้วโปรดศึกษารายละเอียด ข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์

 

ประกันสะสมทรัพย์ / ประกันเงินออม

กรุงไทย-แอกซ่า Life Super Save 14/5

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 กำหนดให้ผู้มีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษี ดังนี้

 • บุคคลธรรมดา
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
 • ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
 • กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
 • วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีและเสียภาษีตามจำนวนเงินได้สุทธิที่ได้รับ

บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษีได้แก่

 • บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
 • บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 150,000 บาท แต่มีรายได้จากงานประจำหรือเงินเดือนเพียงทางเดียว และมีรายได้ตลอดทั้งปี เกิน 120,000 บาท แต่คำนวณเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ต้องยื่นภาษีแต่ไม่เสียภาษี

เงินได้ที่ต้องเสียภาษีได้แก่

 • เงินได้พึงประเมินจากแหล่งในประเทศไทย
 • เงินได้พึงประเมินจากแหล่งนอกประเทศไทย

เงินได้พึงประเมินจากแหล่งในประเทศไทย ได้แก่

 • เงินได้จากการทำงาน
 • เงินได้จากการลงทุน
 • เงินได้จากการประกอบธุรกิจ
 • เงินได้อื่นๆ

เงินได้พึงประเมินจากแหล่งนอกประเทศไทย ได้แก่

 • เงินได้จากการประกอบอาชีพ
 • เงินได้จากการประกอบธุรกิจ
 • เงินได้อื่นๆ

วิธีคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณตามหลักเกณฑ์ดังนี้

 • เงินได้พึงประเมิน = เงินได้ทั้งสิ้นที่ได้รับ – ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับเงินได้
 • เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – การหักลดหย่อน
 • ภาษีที่ต้องชำระ = อัตราภาษี x เงินได้สุทธิ

อัตราภาษี

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีดังนี้

 • รายได้ 0-150,000 บาท ยกเว้นอัตราภาษี
 • รายได้ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% (ภาษีที่ต้องเสียสูงสุดในขั้นนี้คือ 7,500 บาท)
 • รายได้ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 20,000 บาท)
 • รายได้ 500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 37,500 บาท)
 • รายได้ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 50,000 บาท)
 • รายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 250,000 บาท)
 • รายได้ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% (ภาษีที่ต้องเสียในขั้นนี้คือ 600,000 บาท)
 • รายได้ 5,000,000 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35%

การยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามี 2 แบบ ได้แก่

 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
 • แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 150,000 บาท

ผู้มีเงินได้สามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ดังนี้

 • ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่
 • ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
 • ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Filing

การชำระภาษี

ผู้มีเงินได้มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดไป

ผู้มีเงินได้สามารถชำระภาษีได้ดังนี้

 • ชำระด้วยตนเองที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่
 • ชำระทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
 • ชำระทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Payment

การหักลดหย่อนภาษี

ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนภาษีได้หลายรายการ เช่น

 • ค่าลดหย่อนส่วนตัว
 • ค่าลดหย่อนเพื่อการออม
 • ค่าลดหย่อนเพื่อการศึกษา
 • ค่าลดหย่อนเพื่อการลงทุน
 • ค่าลดหย่อนอื่นๆ
 • ค่าลดหย่อนจาก ประกันสะสมทรัพย์
 • ค่าลดหย่อนจากประกันบำนาญ

ผู้มีเงินได้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหักลดหย่อนภาษีได้จากกรมสรรพากร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า
error: ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า พัฒน์ชญา บุญพุฒ 091-419-6415