ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พัฒน์ชญา บุญพุฒ โทร. 091-419-6415
Close

ประกันสุขภาพกลุ่ม กรุงไทย-แอกซ่า

“Group Health Package” ประกันสุขภาพกลุ่ม กรุงไทย-แอกซ่า

มอบความคุ้มครองและดูแลสุขภาพพนักงานด้วยสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มจาก กรุงไทย-แอกซ่า ที่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

คุ้มครองครอบคลุมตอบโจทย์ทุกความต้องการ

🔵 มีหลากหลายแผนประกันให้เลือก

🔵 ปรับแต่งความคุ้มครองได้ตามต้องการ

🔵 ตอบโจทย์ทุกขนาดธุรกิจ

การมอบสวัสดิการที่ดีแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับพนักงานด้วย ประกันสุขภาพกลุ่ม “Group Health Package”

สามารถเลือกสลับแผนผลประโยชน์ความคุ้มครอง ให้เหมาะสมกับองค์กรของท่าน

ไร้กังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประกันสุขภาพ เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือคลินิกในเครือข่าย ซึ่งมีมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

เป็นสวัสดิการที่สร้างความอุ่นใจให้พนักงานในองค์กร

สามารถเลือกสลับแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร

องค์กรสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการที่เป็นการชดเชยค่ารักษาพยาบาลหรือเงินชดเชยเกี่ยวกับการเสียชีวิตได้อย่างแน่นอน

องค์กรสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เนื่องจากค่าเบี้ยประกันภัยสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ก่อนการคำนวณภาษีเงินได้ของบริษัท

ตารางแสดงผลประโยชน์และความคุ้มครอง ประกันสุขภาพกลุ่ม

หมายเหตุ

ลูกค้าสามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองสลับแบบแผนประกันได้ สำหรับผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) โดยสามารถเลือกต่ำกว่าแผนหลักได้ไม่จำกัดแผน และสูงกว่าแผนหลักได้ไม่เกิน 1 แผน

ตารางเบี้ยประกันภัยสำหรับแผน ประกันสุขภาพกลุ่ม ในฐานะผู้ป่วยใน (IPD)

ตารางเบี้ยประกันภัย สำหรับค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD)

ในกรณีที่มีการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม

*** อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคน จะคิดจากอัตราเบี้ยประกันภัยตามจำนวนสมาชิกทั้งหมดในครั้งแรกที่สมัครเอาประกันภัย และจะขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทธุรกิจขององค์กร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันภัยของบริษัทฯ

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ยประกันภัย

บริษัท A
• มีลักษณะธุรกิจที่ 1
• จำนวนพนักงานบริษัททั้งหมด 10 คน

ต้องการซื้อ
• แผนประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มในฐานะผู้ป่วยใน (IPD) แผนที่ 2
• ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) แผนที่ 1

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจ 1

ประเภทธุรกิจ ที่พนักงานในองค์กร (นิติบุคคล บริษัทฯ หน่วยงาน สำนักงาน) ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานประจำในสำนักงาน เช่น ธุรกิจการเงิน การธนาคาร ประกัน กฎหมาย ครู อาจารย์ หรือพนักงานประจำสำนักงาน งานทั่วไป พนักงานขายประจำในสำนักงาน พนักงานขายหน้าเคาเตอร์ ขายของหน้าร้านในห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้า งานด้านการจัดการหรือการบริหาร งานเสมียน งานติดต่อสื่อสารหรือบริการลูกค้าในสำนักงาน งานแนะนำสินค้าหรือบริการ งานประชาสัมพันธ์ ธุรกิจที่ปรึกษา การผลิตหรือบริการด้านซอฟต์แวร์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การบันทึกหรือการตัดต่อภาพและเสียง กิจกรรมการให้เช่าสินค้า (ไม่มีการซ่อมบำรุง) สปา เสริมสวย ร้านค้าอัญมณี ร้านขายยา เป็นต้น

ลักษณะธุรกิจ 2

ประเภทธุรกิจที่พนักงานในองค์กร (นิติบุคคล บริษัทฯ หน่วยงาน สำนักงาน) บางส่วนปฏิบัติงานอยู่นอกสำนักงาน หรือทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว เช่น กิจกรรมการเพาะปลูก การทำฟาร์มหรือเลี้ยงสัตว์ที่ไม่เป็นอันตราย กิจกรรมการผลิตโดยทั่วไปที่ไม่ใช่เครื่องจักรขนาดหนัก กิจกรรมการขายปลีกและการขายส่ง กิจกรรมการทำความสะอาดโดยทั่วไป การตกแต่งภายในอาคาร กิจกรรมการถ่ายภาพ การโฆษณา กิจกรรมการให้เช่าสินค้าและบริการ การจัดแสดงสินค้า ธุรกิจนำเที่ยว กิจกรรมที่เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์ กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมด้านความบันเทิง กลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหาร การให้บริการซักรีด กิจกรรมการดูแลรักษาในสถานที่ที่มีที่พักและมีคนดูแลประจำ กิจกรรมการดูแลสัตว์เลี้ยง การบำบัดหรือกำจัดของเสียที่ไม่อันตราย กลุ่มช่างฝีมือที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรมขนาดเบา เช่น การซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร การซ่อมเครื่องใช้ในครัวเรือน การซ่อมนาฬิกา การซ่อมรองเท้าและเครื่องหนัง การซ่อมเครื่องแต่งกาย การซ่อมอุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องดนตรี งานซ่อม-ประกอบจักรยานหรือจักรยานยนต์ เป็นต้น

ลักษณะธุรกิจ 3

ประเภทธุรกิจที่พนักงานในองค์กร (นิติบุคคล บริษัทฯ ห้างร้าน หน่วยงาน สำนักงาน) ที่ปฏิบัติงานด้านช่าง กระบวนการผลิตหรือบริการซึ่งส่วนใหญ่มีการใช้เครื่องจักรหนักหรือเป็นผู้ใช้แรงงาน การปฏิบัติงานด้านการขนส่งที่ต้องเดินทางระยะไกล การขายส่งเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวและเชื้อเพลิงก๊าซ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง กิจกรรมการทำความสะอาดที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะ ธุรกิจการก่อสร้าง (ยกเว้นงานก่อสร้างถนน) งานวิศวกรรมโยธา การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร การติดตั้งสาธารณูปโภค การติดตั้งเครื่องจักร รวมถึงการซ่อมแซมเครื่องจักร การผลิตเคมีภัณฑ์ การบำบัดหรือกำจัดของเสียที่อันตรายแต่ไม่เกี่ยวข้องกับสารกัมมันตภาพรังสี โรงกลึง การผลิตเหล็ก เหล็กกล้าโรงไม้ การทำไม้ การควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

หมายเหตุ

 1. หากในธุรกิจประเภทใดที่มีความหลากหลายของความเสี่ยงตามขั้นอาชีพ บริษัทจะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนใหญ่ที่แจ้งรายชื่อพร้อมกับการขอเอาประกันภัยซึ่งอาจมีการทบทวนลักษณะธุรกิจได้เมื่อครบรอบปีกรมธรรม์
 2.  ธุรกิจที่เสี่ยงมากกว่าอาชีพขั้น 3 จะไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น ธุรกิจเหมืองแร่ ธุรกิจการขุดเจาะน้ำมันหรือแก๊ส การผลิตอาวุธ เครื่องกระสุน การผลิตวัตถุระเบิด ดับเพลิง อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ธุรกิจการบิน ตำรวจ ทหาร นักกีฬา นักข่าว คนงานก่อสร้าง พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมัน แก๊สหรือวัตถุอันตราย เป็นต้น

เงื่อนไขการรับพิจารณาประกันภัย

อายุรับประกันภัย
16 – 64 ปี ณ วันที่เข้าร่วมการประกันภัย คุ้มครองต่อเนื่องถึงอายุ 65 ปี โดยต้องเป็นพนักงานประจำ และปฏิบัติงานเต็มเวลา
อายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่มที่ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่เกิน 45 ปี

จำนวนผู้ขอเอาประกันภัย
ตั้งแต่ 5 คน ถึง 2,000 คน (ณ วันเริ่มทำสัญญา)

วันเริ่มความคุ้มครอง
วันถัดไปหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารหลักฐานการขอเอาประกันภัยครบถ้วน และอนุมัติรับประกันภัยแล้ว

เบี้ยประกันภัย รวมขั้นต่ำ
ไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท/กลุ่ม

การชำระเบี้ยประกันภัย
ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี

การสมัครเอาประกันภัย
พนักงานที่มีตำแหน่งหรือระดับเดียวกัน ต้องเลือกแผนความคุ้มครองเดียวกัน

เอกสารประกอบการรับสมัคร ประกันสุขภาพกลุ่ม และช่องทางการชำระเงิน

สำหรับการเปิดกรมธรรม์ใหม่

 • ใบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่ม สำหรับผู้ถือกรมธรรม์
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล หรือเอกสารการจดทะเบียนร้านค้าที่ทางราชการออกให้ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอกเอกสาร
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ขอคัดลอกเอกสาร
 • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก/พนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเป็นไฟล์ Excel (ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
 • หนังสือสัญญาแบ่งปันข้อมูล
 • เอกสารการขอความยินยอมการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานสำหรับสัญญาประกันชีวิตแบบกลุ่ม
 • ค่าเบี้ยประกันภัยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท กรุงไทย-แอกซิา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อม และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
 • กรุณาส่งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน โดยระบุชื่อผู้จ่ายในนามองค์กรพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ มายังฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร อีเมล group_admin@krungthai-axa.co.th

สำหรับการต่ออายุสัญญา ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

 • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ขอคัดลอกเอกสาร
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด) ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ขอคัดลอกเอกสาร
 • สำเนาบัตรประชาชนของนายจ้าง หรือผู้มีอำนาจลงนาม
 • สรุปรายละเอียดข้อมูลของสมาชิก/พนักงาน ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองเป็นไฟล์ Excel (ตามแบบฟอร์มของบริษัท)
 • ค่าเบี้ยประกันภัยสามารถชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ผ่าน Mobile Banking หรือ Internet Banking หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม “บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” โดยขีดคร่อม และขีดฆ่า “หรือผู้ถือ”
 • กรุณาส่งหลักฐานการชำระเบี้ยประกัน โดยระบุชื่อผู้จ่ายในนามองค์กรพร้อมระบุหมายเลขโทรศัพท์ มายังฝ่ายจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจองค์กร
  อีเมล group_admin@krungthai-axa.co.th

สอบถามเบี้ย | ขอแบบเสนอ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

ประกันกลุ่ม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า
error: ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า พัฒน์ชญา บุญพุฒ 091-419-6415