ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต พัฒน์ชญา บุญพุฒ โทร. 091-419-6415
Close

ประกันบำนาญ กรุงไทย-แอกซ่า “Bumnan Ready” บำนาญ เรดดี้

ประกันบำนาญ กรุงไทย-แอกซ่า “Bumnan Ready” บำนาญ เรดดี้

วางแผนเกษียณรับเงินบำนาญตลอดสัญญา มากกว่า 500%

ประกันบำนาญ “Bumnan Ready” ดียังไง

ประกันบำนาญ “Bumnan Ready” คือ ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองด้านการเงินในวัยเกษียณ โดยการชำระเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนด แล้วจะได้รับเงินบำนาญเป็นรายเดือนหรือรายปีเมื่อครบอายุเกษียณ โดยเงินบำนาญนั้นจะมาจากเงินที่เก็บสะสมไว้จากเบี้ยประกันที่ชำระไป รวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนของเงินบำนาญช่วยให้เราวางแผนใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างสุขใจ

ประโยชน์ของประกันบำนาญ “Bumnan Ready”

 • ช่วยให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในวัยเกษียณ
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท

กรุงไทย-แอกซ่า “Bumnan Ready” วางแผนเกษียณอย่างเป็นแบบแผน

รับเงินบำนาญแน่นอน
สูงสุดปีละ 25% รวมเงินบำนาญตลอดสัญญามากกว่า 500%

วางแผนง่าย
สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยแบบสั้น 8 ปี หรือถึงอายุ 60 ปี

คุ้มค่ากับสิทธิลดหย่อนภาษี
เบี้ยประกันบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกัน “บำนาญ เรดดี้ 8”

 • ชำระเบี้ยฯ สั้นเพียง 8 ปี
 • รับเงินบำนาญปีละ 18% ตั้งแต่อายุุ 60-88 ปี รวมเงินบำนาญตลอดสัญญา 522% (%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน
 • สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆ เช่น สุขภาพ โรคร้ายแรง ค่าชดเชยรายได้ เป็นต้น
 • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
บำนาญเรดดี้ 8 กรุงไทย-แอกซ่า

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยและเงินบํานาญที่ได้รับจาก “บำนาญ เรดดี้ 8”

กรณีผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปีซื้อประกัน บํานาญเรดดี้ 8 ซึ่งมีระยะชําระเบี้ยประกันภัย 8 ปี ที่ทุนประกัน 300,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายปี 96,600 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด 772,800 บาท
รับเงินบํานาญรายปี

(กรณีเลือกรับเงินบํานาญแบบรายปี)

อายุ 60 – 88 ปี

รับปีละ 54,000 บาท

รับเงินบํานาญรวม 1,566,000 บาท

ผลประโยชน์และความคุ้มครองประกัน “บำนาญ เรดดี้ 60”

 • ชำระเบี้ยฯ เบาๆ ถึงอายุ 60 ปี
 • รับเงินบำนาญตั้งแต่อายุุ 60-88 ปี สูงสุดปีละ 25% รวมเงินบำนาญตลอดสัญญา 565% (%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • เลือกรับเงินบำนาญได้ทั้งแบบรายปี หรือรายเดือน
 • สามารถเพิ่มเติมความคุ้มครองอื่นๆ เช่น สุขภาพ โรคร้ายแรง ค่าชดเชยรายได้ เป็นต้น
 • สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
ประกันบำนาญ เรดดี้ 60 กรุงไทย-แอกซ่า

ตัวอย่างเบี้ยประกันภัยและเงินบํานาญที่ได้รับจาก “บำนาญ เรดดี้ 60”

กรณีผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 40 ปี ซื้อประกัน บํานาญเรดดี้ 60 ซึ่งมีระยะชําระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ60 ปี ที่ทุนประกัน 300,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายปี 42,900 บาท
เบี้ยประกันภัยรวมทั้งหมด 858,000 บาท
รับเงินบํานาญรายปี

(กรณีเลือกรับเงินบํานาญแบบรายปี)

อายุ 60 – 70 ปี รับปีละ 45,000 บาท

อายุ 71 – 80 ปี รับปีละ 60,000 บาท

อายุ 81 – 88 ปี รับปีละ 75,000 บาท

รับเงินบํานาญรวม 1,695,000 บาท

เงื่อนไขสำคัญที่ควรทราบ

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

 1.  กรณีไม่เปิดเผยความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
 2. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายในหนึ่งปี (1 ปี) นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แล้วแต่กรณี
 3. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา

ผลประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 (ลดหย่อนสูงสุด 200,000 บาท)

หมายเหตุ

ผู้วางแผนเกษียนควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. อายุที่สามารถสมัครทำประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 คือเท่าไร

ประกันบำนาญ เรดดี้ 8 : อายุ 20 – 52 ปี
ประกันบำนาญ เรดดี้ 60 : อายุ 20 – 55 ปี

2. จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ ของประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 คือเท่าใด

100,000 บาท

3. หากต้องการซื้อ ประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 หรือ บำนาญ เรดดี้ 60 จะต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

แบบประกันบำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 เป็นการพิจารณาแบบปกติ (Full Underwriting) ซึ่งมีกฎเกณฑ์การตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอเอาประกันภัยที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมเกินกว่าที่กำหนด และ รวมถึงการตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีประวัติสุขภาพและ/หรือกำลังรักษาโรค ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการพิจารณาของฝ่ายพิจารณารับประกัน โดยพิจารณาจากถ้อยแถลงที่เป็นความจริง

4. เบี้ยประกันภัยของ ประกัน บำนาญ เรดดี้ 8 และ บำนาญ เรดดี้ 60 มีการปรับขึ้นตามอายุ หรือไม่

เบี้ยประกันภัยของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ไม่มีการปรับขึ้นตามอายุ

สอบถามเบี้ย | ขอแบบเสนอ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

ให้ตัวแทนติดต่อกลับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

บันทึกการตั้งค่า
error: ตัวแทนกรุงไทย-แอกซ่า พัฒน์ชญา บุญพุฒ 091-419-6415